Dốc Lết Garden

Cá bò da

Giá: 250.000 VNĐ

Dốc Lết Garden

Cá chỉ vàng

Giá: 220.000 VNĐ

Dốc Lết Garden

Cá cơm

Giá: 140.000 VNĐ

Dốc Lết Garden

Cá hố

Giá: 200.000 VNĐ

Dốc Lết Garden

Cá phơi nắng

Giá: 249.000 VNĐ

Dốc Lết Garden

Mực khô loại 1

Giá: 1.300.000 VNĐ

Dốc Lết Garden

Mực khô loại 2

Giá: 900.000 VNĐ

Dốc Lết Garden

Mực khô loại 3

Giá: 800.000 VNĐ
Giá: 800.000 VNĐ
Giá: 700.000 VNĐ

Dốc Lết Garden

Tôm khô lớn

Giá: 1.000.000 VNĐ

Dốc Lết Garden

Tôm khô nhỏ

Giá: 500.000 VNĐ